A Golazo company

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Draagwijdte en doel van gebruiksvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied – Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de WE ARE ENERGY website, software, inhoud, producten en diensten (“WE ARE ENERGY” of “WE ARE ENERGY website”).
 2. Eigendom en beheer – De WE ARE ENERGY website is in eigendom en beheer van ENERGY NV, een entiteit binnen de Golazo Group en ingeschreven in België onder het BTW nummer BE 0872.287.544, met hoofdzetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8, (“ENERGY” of “wij”, “we”).
 3. Doel – De WE ARE ENERGY website is bedoeld voor personen die ENERGY producten en/of diensten wensen af te nemen (“de gebruikers” of “jij”, “je”). Ingeval van minderjarigen zijn deze gebruiksvoorwaarden bestemd voor hun ouders en wettelijke vertegenwoordiger(s). Het bezoeken van de WE ARE ENERGY website geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Wijzigingen – Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de WE ARE ENERGY website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

2. Gebruik van WE ARE ENERGY website

 1. Geoorloofd gebruik – De WE ARE ENERGY website mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden meegedeeld door ENERGY.
 2. Niet-geoorloofd gebruik – Volgend gebruik van de WE ARE ENERGY website wordt niet toegestaan:
  • gebruik op een onwettige manier of in afwijking van deze gebruiksvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;
  • gebruik dat naar volle discretie van ENERGY schade aan ENERGY of derden kan toebrengen;
  • het reproduceren of openbaar maken van delen of het geheel van de WE ARE ENERGY website;
  • het hacken of poging tot hacken van de WE ARE ENERGY website.
 1. Diensten en inhoud van derden – De WE ARE ENERGY website kan producten, diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. ENERGY beheert deze producten, diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet verantwoordelijk voor. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van toepassing op zulke producten, diensten en inhoud te lezen.

3. Registratiegegevens en privacy

 1. Te verstrekken gegevens – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen ingeval van registratie op de WE ARE ENERGY website, waaronder persoonlijke identificatiegegevens, contactinformatie of betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We vragen jou om ENERGY te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de WE ARE ENERGY website door andere gebruikers. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de WE ARE ENERGY website.
 2. Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruiker van de WE ARE ENERGY website. Je bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de WE ARE ENERGY website waarvan u op de hoogte raakt.
 3. Privacy en cookie beleid – Je registratiegegevens en andere informatie over jou zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de WE ARE ENERGY website, software, inhoud, producten en diensten, stem je in met het verzamelen en gebruik van je gegevens en andere informatie over jou, in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in onze privacy policy. Bovendien wordt op de WE ARE ENERGY website gebruik gemaakt van Cookies, zoals bepaald in ons Cookiebeleid. Ons privacybeleid en cookiebeleid maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Eigendom – De WE ARE ENERGY website en alle teksten, afbeeldingen, video’s, tekeningen, benamingen, logo’s, merken, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de WE ARE ENERGY website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van ENERGY of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Wij dragen geen rechten met betrekking tot de WE ARE ENERGY website aan jou over.
 2. Toegelaten en verboden gebruik – Geen enkele van de bestanddelen van de WE ARE ENERGY website mogen worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de WE ARE ENERGY website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen of op enige wijze worden gebruikt tenzij ENERGY hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven. Wij verlenen gebruikers enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de WE ARE ENERGY website te gebruiken voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.
 3. Licentie aan ENERGY – Gebruikers verlenen ENERGY, behoudens andersluidende contractuele afspraken, een wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content (waaronder teksten, afbeeldingen, video’s en andere bestanddelen) te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, en zij vrijwaren ENERGY voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

5. Kennisgevingen

 1. Kennisgevingen aan ENERGY – Alle kennisgevingen aan ENERGY in verband met de WE ARE ENERGY website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten en andere mededelingen dienen via info@golazo.com te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.
 2. Kennisgevingen door ENERGY – Alle kennisgevingen door ENERGY in verband met de WE ARE ENERGY website geschieden uitsluitend via de WE ARE ENERGY website of aan het door jouw opgegeven e-mailadres.

6. Waarborg en aansprakelijkheid

 1. Waarborgen WE ARE ENERGY website – De WE ARE ENERGY website wordt geleverd zoals ze is op het ogenblik van het bezoeken ervan. ENERGY geeft geen garanties voor de goede werking van de WE ARE ENERGY website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website. Wij sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in mededelingen rond de WE ARE ENERGY website uiteengezet zijn.
 2. Beveiliging – Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is ENERGY niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de WE ARE ENERGY website, de servers van ENERGY of de communicatie tussen de website en de servers worden aangevallen door derden.
 3. Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de WE ARE ENERGY website en voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart ENERGY tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content.
 4. Aansprakelijkheid van ENERGY – ENERGY kan in geen geval, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de WE ARE ENERGY website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, verliezen of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.
 5. Dwingende wettelijke bepalingen – Deze bepaling doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet of zware fout vanwege ENERGY.

7. Aanvullende voorwaarden

 1. Met betrekking tot de producten en diensten die aangeboden worden op de WE ARE ENERGY website (evenementen, trainingsschema’s, magazines, webshop producten, enz.) kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn, die eveneens te raadplegen zijn op de WE ARE ENERGY website.
 2. ENERGY organiseert promotionele wedstrijden en commerciële acties. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het ENERGY privacy beleid, de eventuele aanvullende algemene voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.

8. Diverse bepalingen

 1. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de gebruiksvoorwaarden worden beschouwd geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden. De onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling.
 2. Rechtskeuze en bevoegdheid – Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.