A Golazo company

Terms of use Energy Works

Ondernemingsgegevens

Better Minds at Work BV

Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen
BE 0548.982.089

Energy NV
Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen
BE 0872.287.544

info@energylab.be


Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze website www.weareenergy.eu (hierna de “Website”) van Better Minds at Work BV en Energy NV (hierna gezamenlijk “Energy”), biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de producten en diensten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden“) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze Website of telefonisch (hierna de “Klant”). Op de Website of telefonisch kan de Klant één of meer van de diensten van Energy reserveren (de “Diensten”) en/of één of meerdere artikelen zoals bv. cadeaubonnen, enz. aankopen (hierna de “Artikelen”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Energy of telefonisch stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Energy aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Artikelen en Diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Energy niet. Energy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Energy is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de Artikelen of de Diensten op de Website, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. De contactgegevens van onze klantendienst kunnen teruggevonden worden in artikel 12 van deze Voorwaarden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Energy. Energy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Artikel of Dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen en totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de Klant één of meer Artikelen wil aankopen of een Dienst wil reserveren, dient de Klant vooraf een account aan te maken op de Website.

Wanneer de Klant ingelogd is, kan hij Artikelen aankopen en desgevallend een Dienst reserveren. Dit doet de Klant door het gewenste Artikel aan te klikken, of de gewenste Dienst aan te klikken en de gewenste plaats en tijdstip aan te duiden. Vervolgens vervolledigt de Klant zijn persoonlijke gegevens en plaatst hij het gewenste Artikel in de winkelwagen of reserveert de Klant de gewenste Dienst.

Door deze stappen te herhalen en de gewenste Artikelen te selecteren of Diensten te reserveren, kan de Klant zijn winkelwagen vullen met aankopen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt hij steeds een volledig overzicht van:

 • de Artikelen of Diensten die vervat zitten in de bestelling en het aantal ervan;
 • desgevallend de datum en plaats van de gemaakte reservatie van de gekozen Dienst;
 • de individuele prijs van de betreffende Artikelen of Diensten;
 • de totale prijs inclusief BTW van de volledige aankoop;

De Klant heeft tevens de kans korting te genieten door een vouchercode toe te voegen. Kortingen worden enkel toegekend indien de Klant bij ingave van zijn aankoop de correcte vouchercode vermeldt in het daartoe bestemde veld. Deze worden verrekend in de prijs, waarna het (eventuele) resterende saldo van de bestelling door de Klant betaald wordt. Bevestiging van de aankoop zonder registratie van de voucher kan geen aanleiding geven tot het terugbetalen van een bepaald kortingsbedrag na bestelling. Het niet gebruiken van een voucher binnen de geldigheidstermijn geeft geen aanleiding tot korting of terugbetaling. Indien een ingevoerde vouchercode de waarde van de bestelling overschrijdt, geeft dit geen aanleiding tot terugbetaling.

De Klant is verantwoordelijk voor de registratie van het juiste e-mailadres, teneinde foute verzending te voorkomen.

De Klant dient de betaling van het volledige aankoopbedrag te voldoen via online betaling na keuze tussen de beschikbare betalingsmogelijkheden.

Door te klikken op “Plaats bestelling met betalingsverplichting” plaatst de Klant een definitieve bestelling en is de Klant gehouden tot uitvoering van de overeenstemmende betaling. Energy behoudt zich het recht voor om de bestelling van een Artikel te annuleren en/of een gereserveerde Dienst niet te laten doorgaan indien geen tijdige betaling werd ontvangen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Bij bevestiging van de bestelling wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Klant en Energy. De Klant wordt geadviseerd zijn spamfolder te consulteren. Indien de Klant de bevestiging niet ontvangt uiterlijk binnen 48u na de aankoop, dient de Klant onverwijld contact op te nemen met Energy.

Energy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Energy zal uiterlijk bij levering van het Artikel of de Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het Artikel of de Dienst dat door de Klant werd aangekocht, incl. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Artikel of de Dienst en wijze van betaling;
 • desgevallend het bezoekadres van de vestiging van Energy waar de Klant verwacht wordt;
 • desgevallend het tijdstip waarop de Klant verwacht wordt;

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument Artikelen of Diensten aankopen bij Energy via de Website of telefonisch.

De Klant heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen.

De termijn van veertien (14) dagen neemt aanvang

 • voor dienstenovereenkomsten, op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, zijnde dus de dag waarop de Klant de Dienst aangekocht heeft;
 • voor verkoopovereenkomsten, op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Artikelen fysiek in bezit neemt. De Klant wordt geacht een cadeaubon in bezit te nemen op de dag waarop de cadeaubon door Energy aan de Klant wordt verzonden aan de het door de Klant opgegeven e-mailadres.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant het Artikel aangekocht heeft, of uiterlijk 5 dagen vóór de dag waarop de gereserveerde Dienst plaatsvindt of vóór de gereserveerde datum van het event vervat in de cadeaubon maar uiterlijk vóór het ogenblik waarop de cadeaubon door de Klant werd geactiveerd.

Het herroepingsrecht kan evenwel uitgesloten zijn voor bepaalde Artikelen of Diensten, zoals bepaald in art. VI.53 WER.

Indien de Klant de aankoop van een Dienst wenst te herroepen, mag de desbetreffende Dienst of event logischerwijze nog niet hebben plaatsgehad op het ogenblik van de kennisgeving van de herroeping door de Klant aan Energy.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Energy via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Energy alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat Energy op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Energy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Annulatie/verplaatsing van reservatie van een Dienst door de Klant

De Klant kan zijn reservatie van een Dienst zonder opgave van redenen annuleren of verplaatsen tot uiterlijk vijf (5) kalenderdagen vóór het geboekte tijdstip van de betreffende Dienst. In voorkomend geval verkrijgt de Klant een voucher ten belope van de waarde van de geannuleerde Dienst, zodat een nieuw tijdstip of een andere Dienst kan worden geboekt. De Klant kan zijn reservatie van een Dienst niet meer annuleren of verplaatsen in de periode van vijf (5) kalenderdagen die onmiddellijk voorafgaat aan de geplande datum van de Dienst, tenzij in de gevallen voorzien in dit artikel.

In geval van ziekte of andere vorm van Overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 9), kan de Klant binnen de periode van vijf (5) kalenderdagen vóór het geboekte tijdstip van de betreffende Dienst zijn reservatie kosteloos annuleren op vertoon van de nodige bewijsstukken. De Klant dient Energy daartoe te verwittigen overeenkomstig dit artikel, en dit onmiddellijk bij vaststelling en uiterlijk twee (2) uur vóór aanvang van de Dienst. De Klant dient het bewijs van zijn situatie van Overmacht aan Energy te bezorgen tegelijk met het verzoek om de reservatie te annuleren, of uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen daarop volgend. Bij gebreke daaraan of ingeval van ontoereikende bewijsstukken, waarover Energy soeverein zal oordelen, houdt Energy zich het recht voor de vergoeding voor de Dienst volledig aan te rekenen.

Indien een reservatie succesvol wordt geannuleerd ten gevolge van ziekte of andere vorm van Overmacht van de Klant, verkrijgt de Klant een voucher ter waarde van de geannuleerde reservatie, zodat een nieuwe Dienst kan geboekt worden.

De toegekende annulatiemogelijkheden gelden onder voorbehoud van misbruik. Indien Energy misbruik of een gebrek aan goede trouw in hoofde van de Klant vermoedt, behoudt Energy zich het recht voor om het verzoek om annulatie te weigeren en/of de Klant de verdere toegang tot de Diensten te blokkeren, zonder dat de Klant daarbij recht heeft op teruggave van betaalde gelden of ingeleverde vouchers. Gelden bijvoorbeeld (niet limitatief) als vermoeden van misbruik: het eerder frequent dan uitzonderlijk of op een wijze die overlast veroorzaakt boeken en annuleren of verplaatsen van reservaties, zonder dat sprake is van bewezen Overmacht.

Artikel 8: Annulatie van reservatie van een Dienst door Energy

Wanneer de reservatie van een Dienst wordt geannuleerd door Overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 9) in hoofde van Energy, verkrijgt de Klant een voucher ter waarde van de geannuleerde Dienst, zodat de Klant een nieuwe reservatie kan maken op een ander tijdstip.

Indien een reservatie niet zou doorgaan door een fout van Energy, verkrijgt de Klant een voucher ter waarde van de geannuleerde Dienst, zodat een nieuwe Dienst kan gereserveerd worden op een ander tijdstip. Indien de Klant in de plaats daarvan terugbetaling wenst, dient Energy daarvan in kennis gesteld te worden per e-mail via de contactgegevens vermeld in deze Voorwaarden, en dit uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na de annulatie van de Dienst. Op voorwaarde dat nog geen gebruik werd gemaakt van de voucher, zal de voucher in voorkomend geval worden ingetrokken en zal het overeenstemmende bedrag worden terugbetaald. Indien de Klant de Dienst oorspronkelijk reeds met een voucher boekte, heeft deze geen recht op terugbetaling in gelden.

De compensatie zoals hierin voorzien is de enige vorm van compensatie waarop de Klant aanspraak kan maken indien een reservatie niet door Energy zou worden uitgevoerd, om welke reden dan ook. Enige schade anders dan de waarde van de reservatie wordt beschouwd als indirecte schade en komt niet voor (schade)vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Overmacht

Energy is niet gehouden tot naleving van de overeenkomst indien en voor zover deze verhinderd is door een situatie van Overmacht. De regeling zoals opgenomen in artikel 8 is van toepassing. Indien de uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan dertig (30) kalenderdagen is verhinderd ten gevolge van Overmacht in hoofde van Energy, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Wordt beschouwd als Overmacht onder deze Voorwaarden: een situatie die de normale uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhindert, buiten de wil van de betrokken partij, zoals (niet limitatief) ziekte van de Klant; brand; overstroming; natuurramp; blokkades; wettelijke beperkingen; instructies van de overheid; onvoorziene onbeschikbaarheid van de infrastructuur van Energy; storing van elektriciteit die niet veroorzaakt is door fout of nalatigheid van de partij die de situatie van Overmacht inroept; etc..

Artikel 10: Disclaimer

De Diensten van Energy worden verleend in het kader van activiteiten van vrijetijdsbesteding en zijn niet bedoeld als professioneel trainingsprogramma. De Diensten (met inbegrip van adviezen en raadgevingen) en daaruit voortvloeiende resultaten (met inbegrip van eventuele planningen of schema’s), zijn niet bedoeld en dienen niet te worden aanzien als of gebruikt in plaats van:

 • het advies van een arts of andere medische of paramedische professional; of
 • een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische of paramedische professional; of

De Diensten van Energy vormen geenszins een medisch of paramedisch advies of behandeling. De Klant begrijpt en erkent dat (i) de inhoud en/of resultaten voortvloeiend uit de Diensten niet gebruikt mogen worden voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem, en de Klant medisch advies niet mag negeren of nalaten naar medisch advies te zoeken, (ii) een Dienst van Energy geen arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie inhoudt tussen Energy en de Klant, en (iii) dat Energy geen verantwoordelijkheid neemt voor eventuele gevolgen van de activiteiten van de Klant waarbinnen hij de informatie van een Dienst toepast (bijvoorbeeld letsel bij een work-out of voedselallergie).

Energy is wat de juistheid en volledigheid van aangeboden informatie en resultaten betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Bij het verloop van de Dienst zal de Klant Energy informeren over eventuele informatie die specifiek is en relevant kan zijn bij de uitvoering van de Dienst, zoals maar niet beperkt tot ervaringsniveau, kwetsuren, allergieën en intoleranties (bv. bij een voeding gerelateerde dienst). Energy mag erop vertrouwen dat de informatie die wordt meegedeeld correct, volledig en actueel is.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

De Website en alle teksten, afbeeldingen, video’s, tekeningen, benamingen, logo’s, merken, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Energy of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Energy draagt geen rechten met betrekking tot de Website en de inhoud ervan aan de Klant over.

Geen enkele van de bestanddelen van de Website mogen worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen of op enige wijze worden gebruikt tenzij Energy hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven. Energy verleent gebruikers en Klanten enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken voor het door de gebruikers en Klanten persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van Energy is bereikbaar e-mail op info@energylab.be of per post op het volgende adres: Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Privacy

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om de Klant op de hoogte te houden van onze activiteiten, en reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens, het recht om zijn gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om zijn gegevens te schrappen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Energy, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, privacy@energylab.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij zich steeds richten tot Energy, Schoebroekstraat 8 Beringen, privacy@energylab.be.

Energy behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In bepaalde gevallen kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden meegedeeld aan derden die aan Energy diensten leveren of die in naam en voor rekening van Energy diensten verstrekken.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Energy heeft dus geen toegang tot het paswoord gekoppeld aan het profiel van de Klant.

Energy houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Wij verzamelen gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens, etniciteit) bij het leveren van onze Diensten. Dit gebeurt enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant die hem gevraagd zal worden via een toestemmingsformulier van Energy.

De Klant kan de volledige privacyverklaring raadplegen via de Website. Bij vragen over het privacy beleid, kan de Klant Energy contacteren op Energy, Schoebroekstraat 8 3583 Beringen, privacy@energylab.be.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin Energy aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat de Klant effectief betaalde voor een Artikel of Dienst. Niets in deze Voorwaarden beoogt de aansprakelijkheid van Energy te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout. Energy is in geen geval aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële verliezen, reputatieschade, blessures, verlies van kansen of verwachte informatie, enz.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In voorkomend geval zal de nietige of ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling benadert.

Het nalaten op gelijk welk moment door Energy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Energy. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden. Energy kan deze Voorwaarden op elk ogenblik voor de toekomst wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Voorwaarden zoals ze gelden op het ogenblik waarop de Klant een bestelling plaatst zijn van toepassing op de uitvoering van die bestelling.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Klachtenregeling – Geschillen

Als de Artikelen of Diensten niet beantwoorden aan de verwachtingen van de Klant en hij een klacht wil formuleren, kan hij Energy contacteren via de klantendienst. Energy doet er alles aan om de klacht binnen de zeven (7) werkdagen te behandelen. De Klant heeft ook het recht kan zijn klacht ook aan te melden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Klant. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Energy bevoegd. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Energy NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) :
Datum :

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.